/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden 2017-02-21T14:54:27+00:00

Introductie

Art. 1. 1. De website van Smartfanpage (onder meer smartfanpage.com) is een platform van Smartfanpage B.V., hierna Smartfanpage, gevestigd te Uden, Nederland, aan de President Kennedylaan 169.

 1. 2. Smartfanpage maakt het voor bezoekers mogelijk om gebruiksrechten te verstrekken of te verkrijgen danwel te kopen of te verkopen voor het gebruik van digitale producten, zoals campagnes, sjablonen, apps, software code etcetera. Smartfanpage faciliteert de transacties tussen gebruikers en ontwikkelaars en bemiddelt bij de totstandkoming van overeenkomsten betreffende de digitale producten.
 2. 3. De rechten van de digitale producten op de website van Smartfanpage behoren toe aan de ontwikkelaars en niet aan Smartfanpage. Smartfanpage beschikt niet over de intellectuele eigendomsrechten van de digitale producten, maar biedt deze slechts op haar platform aan.
 3. 4. Door het bezoeken van de website van Smartfanpage gaat u als bezoeker akkoord met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 4. 5. Deze algemene voorwaarden omvatten regels voor het bezoek van de website van Smartfanpage, de inhoud en reikwijdte van de gebruiksrechten voor de digitale producten van de ontwikkelaars en een aantal algemene bepalingen.

Gebruik website Smartfanpage.com

Beperking aansprakelijkheid

Art. 2. 1. Smartfanpage spant zich in om de inhoud van de website van Smartfanpage zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Smartfanpage behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen, waaronder digitale producten, te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

 1. 2. De op de website van Smartfanpage aangeboden digitale producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op de juistheid van de omschrijving of werking van het digitale product. Deze digitale producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Smartfanpage of de ontwikkelaar.
 2. 3. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website van Smartfanpage onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.
 3. 4. Voor op de website van Smartfanpage opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Smartfanpage nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Privacy

Art. 3. Smartfanpage respecteert de privacy van de bezoekers van de website en de gebruikers van de digitale producten. De (gebruiks)gegevens van de bezoeker van de website van Smartfanpage en gebruiker van een digitaal product wordt (automatisch) geregistreerd in de centrale database van Smartfanpage. De bezoeker geeft ons toestemming deze (gebruiks)gegevens voor marketingdoeleinden te gebruiken of te verwerken en aan de partners van Smartfanpage ter beschikking te stellen.

Intellectuele eigendomsrechten

Art. 4. 1. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website van Smartfanpage liggen bij Smartfanpage. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van onderdelen van de website is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Smartfanpage, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 1. 2. Alle rechten van intellectuele eigendom van de digitale producten liggen bij de ontwikkelaars of (sub)licentiegevers.

Gebruiksrecht van de digitale producten

Reikwijdte gebruiksrecht

Art. 5. 1. Indien een gebruiksrecht op een digitaal product via de website van Smartfanpage wordt verstrekt, wordt aan de gebruiker een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de digitale producten verleend. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend. Daarbuiten is het de gebruiker niet toegestaan de digitale producten op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen of te veranderen.

 1. 2. In het kader van het verstrekken van het gebruiksrecht worden geen rechten van (intellectuele) eigendom aan de gebruiker overgedragen.
 2. 3. Het gebruiksrecht mag uitsluitend op basis van stand-alone gebruik worden uitgeoefend op en binnen de omgeving of de apparatuur van de gebruiker, waarop het digitale producten voor het eerst is geïnstalleerd, en uitsluitend door personen, werkzaam in de organisatie van de gebruiker. Indien en zolang het digitale product niet gebruikt kan worden wegens storing of onderhoud van de omgeving of de apparatuur, mag de gebruiker de digitale producten gebruiken in een vervangende omgeving of op vervangende apparatuur, op voorwaarde dat na herstel het digitale product direct uit de vervangende omgeving of van de apparatuur verwijderd wordt.
 3. 4. Het gebruiksrecht is beperkt tot de laatste versie, die aan de gebruiker is ter beschikking is gesteld.
 4. 5. Het is de gebruiker niet toegestaan een reservekopie te maken van (substantiële delen van) het digitale product, behoudens voor zover dit noodzakelijk is voor de continuïteit van het gebruik, dat in het kader van het gebruiksrecht uitdrukkelijk toegestaan is of voor foutcorrectie. In dat geval is de gebruiker gehouden om de ontwikkelaar (rechtstreeks of via Smartfanpage) tevoren schriftelijk op de hoogte stellen van het feit dat hij voornemens is om een reservekopie te maken. Daarnaast zal de gebruiker bij het maken van een kopie alle tekens onverlet laten, die bepalend zijn voor de (intellectuele) eigendom en herkomst.
 5. 6. Het is de gebruiker niet toegestaan het digitale product te onderwerpen aan decompilatie, reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de programmacode, behoudens voorzover zulks zou geschieden in overeenstemming met artikel 45m Auteurswet 1912 en slechts op voorwaarde dat de gebruiker zijn voornemen tot het verrichten van dergelijke handelingen vooraf schriftelijk aan de ontwikkelaar (rechtstreeks of via Smartfanpage) kenbaar heeft gemaakt en de ontwikkelaar vervolgens heeft aangegeven de gegevens, welke de gebruiker door de genoemde handelingen wenst te verkrijgen, niet beschikbaar te zullen stellen.
 6. 7. Het is de gebruiker niet toegestaan de inhoud van het digitale product bekend te maken, ter inzage te geven of anderszins beschikbaar te stellen aan enige derde.
 7. 8. Het is de wederpartij niet toegestaan het digitale product, het gebruiksrecht daarvan of enige gegevensdrager waarop deze is vastgelegd, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen aan enige derde of daarop (beperkte) rechten te verlenen. Indien de gebruiker het digitale product of het gebruiksrecht daarvan desondanks aan een derde wil overdragen, dient hij daartoe aan de ontwikkelaar vooraf schriftelijk toestemming te vragen, waarop deze zal beoordelen of aan de genoemde derde het digitale product kan worden overgedragen en aan deze een nieuw gebruiksrecht kan worden verleend.
 8. 9. Indien de gebruiker in strijd handelt met het gebruiksrecht heeft de ontwikkelaar het recht het gebruiksrecht met onmiddellijke ingang te beëindigen. In dat geval dient de gebruiker alle exemplaren van de digitale producten (of gedeelten daarvan), welke in zijn/haar bezit zijn, alsmede alle kopieën daarvan, binnen 5 werkdagen na de beëindiging of ontbinding, te verwijderen uit alle bij de gebruiker aanwezige (computer)apparatuur en de ontwikkelaar desgewenst in staat te stellen de naleving van deze verplichting te (doen) controleren. Indien de gebruiker in gebreke blijft te voldoen aan de verplichtingen uit dit lid, dan verbeurt deze ten behoeve van de ontwikkelaar een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 2.500,00 voor iedere dag, dat in gebreke wordt gebleven, onverminderd het recht – indien de geleden schade groter is dan het bedrag van de totale boete – in plaats van de boete volledige schadevergoeding te vorderen.

Afstand ontbinding

Art. 6. Gelet op de aard van de transactie, te weten het installeren van een digitaal product, doet gebruiker uitdrukkelijk afstand te doen van het recht om ontbinding van de gebruiksrechtovereenkomst op grond van art. 6:265 BW of andere wettelijke regel te vorderen, tenzij dit in strijd zou zijn met dwingend recht, zoals wettelijke regels van consumentenbescherming.

Garantie

Art. 7. De ontwikkelaar garandeert:

– dat de ontwikkelaar over de intellectuele eigendomsrechten beschikt van het digitale product;

– dat geen intellectuele eigendomsrechten van derden worden geschonden;

– dat het digitale product niet onjuist, misleidend, frauduleus of anderszins onrechtmatig is dan wel in strijd is met de wet bijvoorbeeld op het gebied van discriminatie, exportregels, consumentenbescherming, onrechtmatige concurrentie of strafrecht;

– dat het digitale product geen virussen bevat of andere software of bestanden, die ontworpen zijn om de functionaliteit van de apparaten, waarop het wordt geïnstalleerd, te beperken of te vernietigen of zodanig te beïnvloeden, dat de apparaten voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt dan uit de omschrijving van het digitale product blijkt;

Aansprakelijkheid

Art. 8. 1. Iedere aansprakelijkheid wordt uitgesloten voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het niet of niet behoorlijk nakomen van de verplichtingen uit hoofde van het gebruiksrecht, met uitzondering van de aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld, welke aan de ontwikkelaar kan worden toegerekend.

 1. 2. De ontwikkelaar is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van door of ten behoeve van de gebruiker aangebrachte wijzigingen in of aanvullingen op het digitale product.
 2. 3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden is de aansprakelijkheid voor vergoeding van schade in alle gevallen per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot een bedrag, gelijk aan het over door de gebruiker betaalde bedrag terzake van het digitale product, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis zal worden beschouwd.
 3. 4. Schadeclaims ten gevolge van het voorgaande dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan schriftelijk aan ons te worden gemeld, op straffe van verval van iedere aanspraak op vergoeding.

Betaling

Art. 9. 1. Indien de ontwikkelaar een vergoeding (eenmalig of periodiek) heeft bedongen voor een gebruiksrecht op een digitaal product betaalt de gebruiker deze vergoeding. De vergoeding dient voorafgaand aan het verkrijgen van het gebruiksrecht te worden voldaan en indien een periodieke vergoeding is overeengekomen, dient de periodieke vergoeding te worden voldaan voorafgaand aan de start van de nieuwe periode.

 1. 2. De vergoeding voor het digitale product bestaat uit verschillende componenten, te weten de prijs voor het gebruiksrecht ten behoeve van de ontwikkelaar en een vergoeding voor de bemiddeling ten behoeve van Smartfanpage.
 2. 3. Gelet op de aard van de transactie, te weten het installeren van een digitaal product, alsmede het feit, dat afstand wordt gedaan van het recht op ontbinding van de gebruiksrechtovereenkomst, bestaat geen recht bestaat op restitutie van de prijs van het digitale product.

Slotbepalingen

Wijzigingen

Art. 10. Smartfanpage heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen door Smartfanpage tijdig kenbaar worden gemaakt. De bezoeker van de website en gebruiker van het digitale product gaat verklaart zich hiermee akkoord.

Toepasselijk recht

Art. 11. 1. Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland, en de daaruit voort­vloeiende rechts­betrekkin­gen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

 1. 2. De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn slechts van toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voor­waarden.
 2. 3. In ieder geval komen partijen overeen, dat als de plaats van uit­voering van alle uit deze voorwaarden voortvloeiende verbinte­nis­sen de plaats onzer vestiging zal gelden.
 3. 4. De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaar­den zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en hebben geen beteke­nis voor de interpreta­tie van die artikelen.

Geschillen

Art. 12. Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partij­en als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vesti­ging, thans zijnde Uden, Nederland, onverminderd ons recht om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.